FAQ 

Her presenterer vi et utvalg av de spørsmålene vi oftest får inn til oss, og som kanskje kan hjelpe deg med å få svar på noe av det du lurer på.

 

En lovlig oppsigelse må være saklig begrunnet.

En oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold kan for eksempel være alvorlige brudd på arbeidsavtalen.

En oppsigelse begrunnet i arbeidsgivers/virksomhetens forhold kan for eksempel være nødvendig nedbemanning eller omstilling.

Samboere mangler de fleste rettigheter som lovverket gir ektefeller. For å minimere sjansen for konflikter ved et samlivsbrudd anbefales det å ha en oppdatert og detaljert samboerkontrakt som regulerer hva som skal skje med felles eiendeler, gjeld med mer.

Uten samboerkontrakt risikerer du også at arv ved samboers bortgang styres av tilfeldigheter og lovverket som tilgodeser avdødes familie.

I forbindelse med samlivsbrudd er konfliktnivået mellom partene ofte høyt, og det er derfor viktig med bistand som er løsningsorientert. Ved de fleste skilsmisser og samlivsbrudd ønsker begge foreldrene å ha hovedansvar for barna videre. Tenk på hvilken løsning som er best for barna. Det vanligste er at barna bor fast hos en av foreldrene, men delt bosted er også en mulighet.

Regelverk og prosedyrer er innviklet i personskadesaker. Hvis du som er skadelidt skal kunne få riktig personskadeerstatning, er det viktig at saken håndteres på riktig måte. Bare det å finne ut av hvilke forsikringsselskaper som er ansvarlige, kan være vanskelig.

Erstatningstilbudene er ofte for lave ved personskadeoppgjør. Derfor er det viktig at den skadelidte har en representant som er godt kjent med personskaderetten og som kan sørge for at personskadeerstatningen som utbetales er i henhold til hva den skadelidte har krav på.

Vi har større verdier å krangle om, og familiemønstrene våre er mer innviklet. Det gir flere konflikter. Stadig flere familier ødelegges på grunn av krangel om penger, verdier og følelser.

Et korrekt og detaljert testament vil være med på å hindre konflikt og uenighet rundt arveoppgjør. Investering i noen få timers advokatbistand kan dermed redusere risikoen for konflikter og misforståelser.

Barneloven regulerer i stor grad prosessen i barnefordelingssaker.  Den redegjør for også for hvilke momenter retten skal legge vekt på i avgjørelsen av hvor barnet skal bo fast og hvor mye samvær den andre av foreldrene skal ha. Avgjørende i alle tilfeller er hva som er det beste for barnet.

Avskjed kan finne sted ved såkalt grovt pliktbrudd og er forbeholdt de mest alvorlige krenkelser av arbeidsgivers interesser, som bla. underslag, gjentatte tilfeller av lojalitetsbrudd etc. Ved avskjed har ikke den ansatte rett til å stå i stilling frem til rettskraftig dom.

Oppsigelse krever saklig grunn, men forholdene trenger ikke være så alvorlige som ved avskjed. Ved oppsigelse har den ansatte rett til å stå i stilling inntil saken er rettskraftig avgjort. Når den ansatte står i stilling vil han ha krav på lønn og den ansatte har plikt til å arbeide. Arbeidsgiver kan ikke kreve lønnen «erstattet» selv om man vinner frem i tvistesaken og oppsigelsen var rettmessig.

Før en sak om foreldreansvar, fast bosted eller samværsrett kan bringes inn for domstolen, må foreldrene møte til mekling. Målet for meklingen er som oftest å få foreldrene til å komme til enighet om hvor barna skal bo fast og hvor mye samvær den andre av foreldrene skal ha. Foreldrene skal møte personlig og samtidig til meklingen. Mekleren vil lytte til foreldrenes ønsker og redegjøre for hvilke løsninger de kan velge mellom. Mekleren vil også formidle hva som antas å være til barnets beste ut fra blant annet barnets alder.

Samtidig som arveavgiftsloven ble borte, består de vanlige arvereglene. Dermed er det en del regler som begrenser hvor mye besteforeldre og foreldre kan dele ut av sine midler.

De som sitter i uskifte kan råde over hele boet omtrent som sin egen økonomi, men det er noen viktige begrensninger:
- Fast eiendom kan ikke gis bort uten samtykke fra arvingene. Begrensningen gjelder også salg av deler av boet som har element av gave i seg, det vil si billigsalg av hytte eller andre verdier.
- Store gaver kan ikke gis bort.
- Den som sitter i uskifte har heller ikke lov å forskjellsbehandle arvingene uten videre. For eksempel kan ikke én arving få helt eller delvis arveoppgjør.

Som hovedregel skal barn arve 2/3 av din formue, en ektefelle  ¼ (minimum 4G) Ektefellen skal likevel ha halvparten av arven, eller minst 6 g, hvis det ikke er barn etter avdøde og nærmeste familie er foreldrene eller avkom etter disse. Har avdøde heller ikke foreldre eller avkom etter disse i live, arver ektefellen alt. Den gjenlevende ektefellen kan velge selv å sitte i uskiftet bo, med eiers råderett. Denne står da fritt til å disponere boet etter eget ønske.

Vi hjelper deg gjerne et skritt videre med disse spørsmålene, eller med andre ting du måtte lure på.
Ring oss i dag på 776 04 560 eller bruk vårt kontaktskjema som du finner her

© 2016 Advokatfirmaet Bakke - All rights reserved.

Utviklet av Netconsulting AS