Avskjed

Avskjed innebærer at arbeidsgiver bringer arbeidsforholdet til opphør, og med umiddelbar virkning.

Grunnlag for avskjed foreligger ved et grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Reaksjonen er med andre ord forbeholdt de mer alvorlige bruddene på arbeidsavtalen, hvor hensynet til arbeidstakeren må vike. Det er gjerne alvorlige handlinger eller unnlatelser som resulterer i at nødvendig tillitt ikke lenger er til stede. Dette kan være tyveri, underslag, rusmidler på arbeidsplassen, ordrenekt, trusler, seksuell trakassering, fremme konkurrerende virksomhet og andre graverende forhold. Avskjeden bør følge ikke for lenge i tid etter en slik handling ble avdekket.

Vurderingen av om det foreligger avskjedsgrunn beror på en konkret skjønnsmessig vurdering, som i det enkelte tilfelle kan være svært komplisert. Før beslutning om avskjed tas, anbefales det derfor at bedriften konsulterer med en arbeidsrettssadvokat.

Foreligger det en ugyldig avskjed, kan arbeidstaker gjeninntre i sin stilling og kreve erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap.

 

© 2016 Advokatfirmaet Bakke - All rights reserved.

Utviklet av Netconsulting AS